Политика за защита на лични данни на ANAGAMI Studio

Настоящият документ съдържа политика за защита на личните данни в ANAGAMI Studio. В него са описани отношенията между “АААкаунтинг Плюс” ЕООД и потребителите на ANAGAMI Studio във връзка с личните данни, които се управляват при използване на продукта.

Управление на ANAGAMI Studio

ANAGAMI Studio се управлява от “АААкаунтинг Плюс” ЕООД, регистрирано в Република България с ЕИК 204467213 с адрес на управление: гр. София, ул. Три уши № 12, ет. 1, ап. офис 1.

Отношения между потребителите на ANAGAMI Studio и “АААкаунтинг Плюс” ЕООД

ANAGAMI Studio е платформа, предназначена за лица, които имат задължение по закон за водене на счетоводство и управление на данни, относими към полагане на труд и изплащане на работна заплата (ТРЗ).

Всяко лице, използващо ANAGAMI Studio, съобразно с предназначението на платформата, има качеството на администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на ЕС, както и на ЗЗЛД, а именно: лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

Ролята на “АААкаунтинг Плюс” ЕООД спрямо съответния администратор на лични данни е на обработващ личните данни.

Отношенията между “АААкаунтинг Плюс” ЕООД и потребителите-администратори на лични данни се определят на база писмен договор, сключен при общи условия. Същият е инкорпориран за целесъобразност в общите условия за ползване на ANAGAMI Studio.

Отговорности на обработващия лични данни

 “АААкаунтинг Плюс” ЕООД обработва лични данни посредством автоматични средства за обработка и нареждания от страна на администратора на лични данни, които се дават посредством интерфейса на ANAGAMI Studio. Администраторът на данните има отговорността пред субектите на лични данни относно законосъобразното обработване на данни на съответните субекти, включително:

 1. Наличието, респективно липсата, на законово основание за обработка на личните данни;
 2. Поддържане на верни и актуални лични данни на потребители;
 3. Законосъобразна обработка на данните;
 4. Съобразяване на правата на субектите на лични данни по ЗЗЛД.

В качеството си на обработващ лични данни  “АААкаунтинг Плюс” ЕООД декларира, че:

 1. При обработката на лични данни действа единствено съобразно указания на съответния администратор;
 2. гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели задължение за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;
 3. подпомага администратора с всички подходящи средства, за да се гарантира спазването на правата на субекта на данни;
 4. по избор на администратора изтрива или връща на администратора всички лични данни след приключване на предоставянето на услуги по обработване на данни и изтрива съществуващите копия, освен ако правото на Европейския съюз или законодателството на Република България не изисква съхранение на личните данни;
 5. предоставя на администратора цялата информация, необходима за доказване на спазването на техническите и правни мерки за защита на личните данни.

Споделяне на лични данни до трети лица

“АААкаунтинг Плюс” ЕООД, в качеството си на обработващ на лични данни, от своя страна използва услугите на трето лице – обработващ лични данни, а именно “ТУХО” ЕООД с ЕИК 203986835, което дружество доставя информационни и хостинг услуги на “АААкаунтинг Плюс” ЕООД. Във връзка с така установените между страните отношения администраторите на лични данни (потребители на ANAGAMI Studio) следва да бъдат запознати с факта, че личните данни, които обработват посредством платформата се съхраняват на сървърите на “ТУХО” ЕООД, за отношенията с което “АААкаунтинг Плюс” ЕООД декларира, че са налице гаранцията по предходния параграф.

Хипотези, в които “АААкаунтинг Плюс” ЕООД действа като администратор на лични данни

ANAGAMI Studio не е предназначено за използване от лица, които имат характера на субекти на лични данни. Доколкото в ограничени хипотези подобно качество на потребителите е възможно, “АААкаунтинг Плюс” ЕООД действа в качеството си на администратор на лични данни. 

Данните, които се обработват в тази хипотеза, се обработват за нуждите на изпълнение на поетите от “АААкаунтинг Плюс” ЕООД във връзка с общите условия за ползване на ANAGAMI Studio.

Данни, които обработваме на това основание са:

лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер;

данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, адрес;

 • Данни за идентификация на потребители;
 • Данни за контакт;
 • Кореспонденция с потребители

Посочените данни се съхраняват на сървърите на обработващия лични данни съобразно посоченото по-горе и се обработват през време на законоустановения срок за съответната дейност, както и за период от 5 години след изтичане на срока.

Всеки субект на лични данни, чиито данни се обработват от “АААкаунтинг Плюс” ЕООД, има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.